Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Nauczanie modułowe według typów zadań egzaminacyjnych

Założenia i organizacja kursów:

- Diagnoza wiedzy i umiejętności na start!
- 2 testy diagnozujące kompetencje z przedmiotu objętego kursem
- Praca z arkuszami egzaminacyjnymi
- Nauka w grupach do 12 osób
- Zajęcia prowadzone przez doświadczonych, wieloletnich nauczycieli - egzaminatorów

girl-4118072_1920

Język Polski

MODUŁ I

Zadania zamknięte i otwarte różnego typu
MODUŁ II Tworzenie form użytkowych, np: zaproszenie, dedykacja, ogłoszenie
MODUŁ III Lektury obowiązkowe i uzupełniające wg motywów i problematyki
MODUŁ IV Tworzenie wypracowania w różnych formach: rozprawka, charakterystyka postaci, opowiadanie

Język obcy

MODUŁ I

Rozumienie ze słuchu
MODUŁ II Rozumienie tekstów pisanych
MODUŁ III Znajomość struktur gramatycznych
MODUŁ IV Tworzenie wypowiedzi pisemnych

Matematyka

MODUŁ I

Zadania zamknięte i otwarte różnego typu
MODUŁ II Poszukiwanie różnych metod rozwiązań tego samego zadania
MODUŁ III Kształcenie sprawności rachunkowych
MODUŁ IV Rozwijanie umiejętności argumentowania logicznego myślenia