Przypominamy słuchaczom najwyższego semestru, że zmian w deklaracjach maturalnych można dokonać najpóźniej 07 lutego 2022 roku. W przypadku niewprowadzenia zmian – deklarację wstępną uznaje się za ostateczną.