Sesja wiosenna egzaminu maturalnego w terminie głównym będzie trwała 04 – 20.05.2021 r. Szczegółowy harmonogram poszczególnych egzaminów jest dostępny na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i pod linkiem: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

EGZAMIN MATURALNY

INFORMACJE DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH
DO
EGZAMINU MATURALNEGO W MAJU 2021 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w egzaminie nie może przyjść
  na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji domowej albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Zdający zgłasza się na egzamin o godzinie wskazanej w harmonogramie (dostępny poniżej); do budynku szkoły wchodzi wejściem „D” (od strony boiska).
 4. Po wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, po czym udaje się do sali, w której pisze egzamin (lista zdających według przydziału do sal dostępna na tablicy).
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Rzeczy osobiste na czas egzaminu będzie można pozostawić w sali 104 (1. piętro).
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta tylko z własnych przyborów piśmienniczych – długopis, linijka, cyrkiel itd. Kalkulator zapewnia szkoła. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych słuchaczy.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą o pojemności nie większej niż 1 litr.

OCHRONA OSOBISTA

 1. Czekając na wejście do szkoły i / lub sali egzaminacyjnej zdający zachowują bezpieczny odstęp – co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrycie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Przy wpuszczaniu do sali członek ZN może poprosić zdającego
  o chwilowe odsłonięcie twarzy celem zidentyfikowania jego tożsamości.
 3. W sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek zakryć usta i nos, gdy:
 • podchodzi do niego nauczyciel
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali.
 1. Zdający, jeśli uznają to za właściwe, mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.

ORGANIZACJA PRZESTRZENI, BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ

 1. Przed skorzystaniem ze słownika należy zdezynfekować ręce.

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

 1. Podczas egzaminu należy zachować zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakaz kontaktowania się z innymi
 • zakrycie ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia
  do toalety lub z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem
 • nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
 1. Należy unikać tworzenia grup zdających przed i po zakończonym egzaminie zarówno
  w budynku szkoły, jak i poza nim.
 2. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając
  z własnego długopisu.
 3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli skończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym czasem jako czas zakończenia pracy
  z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, zdający nie opuszczają sali.

HARMONOGRAM WEJŚCIA MATURZYSTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA DOROSŁYCH MENTOR DO BUDYNKU SZKOŁY
W DNIACH 04-06.05.2021 r.

Maturzyści wchodzą do szkoły wejściem D, od strony boiska, według poniższego harmonogramu.

GODZINA WEJŚCIA DO BUDYNKU SZKOŁYWTOREK 04.05.2021 r.
JĘZYK POLSKI, PP
ŚRODA 05.05.2021 r. MATEMATYKA, PPCZWARTEK 06.05.2021 R. JĘZYK ANGIELSKI, PP
8:00Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery A – GĄ.Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery A – D.Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery A – D.
8:10Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery GR – KAP.Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery E – J.Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery E – K.
8:20Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery KAS – PI.Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery K – M.Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery L – P.
8:30Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery PO – SP.Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery N – R.Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery R – U.
8:40Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery SZ – Z.Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery S – Z.Absolwenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery W – Z.