KSZTAŁCENIE HYBRYDOWE – OD 19.10.2020 r.

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1a.

Od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych
 i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym, określonych w wykazie stanowiącym załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2)).

§ 1b.

1. Od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w części funkcjonowanie publicznych
i niepublicznych:
szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, polega
na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że:

1) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole, placówce lub centrum oraz

2) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

            W związku z powyższym rozporządzeniem od 19 października 2020 r. ulega zmianie organizacja zajęć w Centrum Edukacyjnym Mentor – Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Mentor oraz
w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Maxima. Wprowadza się nauczanie w trybie hybrydowym według następującego harmonogramu:

semestr/zjazd14-15.1128-29.1112-13.1209-10.0116-17.01
1 APZDALNIESTACJONARNIEZDALNIESTACJONARNIESTACJONARNIE
2 MZDALNIESTACJONARNIEZDALNIESTACJONARNIEZDALNIE
3 MASTACJONARNIEZDALNIESTACJONARNIEZDALNIESTACJONARNIE
3 MBSTACJONARNIEZDALNIESTACJONARNIEZDALNIESTACJONARNIE
5 AMZDALNIESTACJONARNIEZDALNIESTACJONARNIEZDALNIE
6ASTACJONARNIEZDALNIESTACJONARNIEZDALNIE 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć wraz z planem lekcji uwzględniającym kształcenie w trybie hybrydowym zostaną opublikowane w STREFIE SŁUCHACZA. Prosimy o zapoznawanie się z komunikatami na bieżąco.