EGZAMIN MATURALNY A COVID-19

INFORMACJE DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH
DO EGZAMINU MATURALNEGO W CZERWCU 2020 r.

PODSTAWOWE WYTYCZNE

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w egzaminie nie może przyjść
  na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji domowej albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta tylko z własnych przyborów piśmienniczych – długopis, linijka, cyrkiel itd. Kalkulator zapewnia szkoła. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych słuchaczy.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

OCHRONA OSOBISTA

 1. Czekając na wejście do szkoły i / lub sali egzaminacyjnej zdający zachowują bezpieczny odstęp – co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrycie ust  i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Przy wpuszczaniu do sali członek ZN może poprosić zdającego
  o chwilowe odsłonięcie twarzy celem zidentyfikowania jego tożsamości.
 3. W sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek zakryć usta i nos, gdy:
 4. podchodzi do niego nauczyciel
 5. wychodzi do toalety
 6. kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali.
 7. Zdający, jeśli uznają to za właściwe, mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.

ORGANIZACJA PRZESTRZENI, BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ

 1. Przed skorzystaniem ze słownika należy zdezynfekować ręce.

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

 1. Podczas egzaminu należy zachować zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 2. zakaz kontaktowania się z innymi
 3. zakrycie ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia
  do toalety lub z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem
 4. nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 5. konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
 6. Należy unikać tworzenia grup zdających przed i po zakończonym egzaminie zarówno
  w budynku szkoły, jak i poza nim.
 7. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając
  z własnego długopisu.
 8. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli skończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym czasem jako czas zakończenia pracy
  z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, zdający nie opuszczają sali.

Szczecin, 19.05.2020 r.                                                                 Dyrektor

                                                                                              /-/ Jolanta Rutkowska